नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

Flag

Search

Date Title Visited
June 25, 2022 रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली¸ २०७८ 58
June 25, 2022 कर्णाली-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६८ 52
June 25, 2022 “शिक्षा-ऐन-२०२८” 54
June 25, 2022 “शिक्षा-सम्बन्धी-केही-नेपाल-ऐन-संशोधन-गर्न-बनेको-ऐन-२०७७” 51
June 25, 2022 “शिक्षा-नियमावली-२०५९” 54
June 25, 2022 "शिक्षक-सेवा-आयोग-नियमावली-२०५७" 50
June 25, 2022 “विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग-ऐन-२०५०” 46
June 25, 2022 “राष्ट्रिय-परीक्षा-बोर्ड-नियमावली-२०७६” 39
June 25, 2022 “प्राविधिक-शिक्षा-तथा-व्यावसायिक-तालीम-परिषद्-नियमावली-२०५१” 50
June 25, 2022 “प्राविधिक-शिक्षा-तथा-व्यावसायिक-तालिम-परिषद्-ऐन-२०४५” 44
June 25, 2022 “नेपाल-शिक्षा-सेवा-गठन-समूह-तथा-श्रेणी-विभाजन-र-नियुक्ति-नियमहरू-२०५०” 37
June 25, 2022 “छात्रवृत्ति-सम्बन्धी-ऐन-२०२१” 41
June 25, 2022 “अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७” 41
June 25, 2022 “अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५” 34
June 25, 2022 रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ 42